مناطق خدماتی ما برای مشتریان را دقیق ببینید

تولید نشاء

تولید نشاء

شما با خرید نشا صادراتی از این مجموعه سریع پیشرفت خواهید کرد

بیشتر بخوانید

ساخت گلخانه

ساخت گلخانه

در کنار ما بهترین کیفیت گلخانه را داشته باشید

بیشتر بخوانید

صادرات

صادرات

یکی از ارکان مهم در نوبرسبزکیخا صادرات است

بیشتر بخوانید