چگونه خرید محصولات را تضمین کنیم؟

ما در زمان کاشت برنامه ی کامل کاشت ، داشت و برداشت را به شما میدهیم

بعد از برداشت محصولتان را تضمین شده از شما میخریم

چگونه با ما یک گلخانه بدست آورید؟

ما به شما یک گلخانه هدیه میدهیم و متناسب به مساحت آن درصدی از محصول شما را هرسال دریافت میکنیم و بعد از چند سال شما صاحب گلخانه مکانیزه خود هستید

چطور مشتریان ما خرید کند؟

با تماس با یکی از مدیران فروش ما میتوانید با دریافت مشاوره اقدام به خرید محصول فرمایید

نشا را چگونه تهیه کنید؟

با سفارش به مدیران فروش فروش ما یک فصل قبل از بهره برداری نشا و دریافت نشا در زمان کاشت

از ما سوال بپرسید؟